System odzysku ciepła

HEAT RECOVERY SYSTEM

System odzysku ciepła

Rosnące ceny energii oraz kary za emisję CO2 powodują, że coraz większą uwagę zwracamy na efektywne wykorzystanie energii i ograniczenie emisji CO2. Niektóre fi rmy takie działania traktują jak swoją misję, inne w swoich materiałach informacyjnych pokazują w jaki sposób, przy swojej podstawowej działalności, chronią środowisko. Takie działania zawsze nobilitują fi rmę, zjednuje większą przychylność odbiorców. Również Unia Europejska, nasz rząd i władze samorządowe dostrzegają problem ochrony środowiska i konieczności oszczędzania energii. Powstało wiele programów dofi nansowujących działania redukujące zużycie energii a także cały system niskooprocentowanych kredytów, które można na ten cel wykorzystać. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia energii, jest odzysk ciepła z gazów spalinowych lub pary wodnej, powstających podczas procesów związanych z wydzielaniem ciepła na przykład spalania. Znaczna ilość powstałego w procesie ciepła jest usuwana przez komin do atmosfery a energia w nim zawarta jest bezpowrotnie tracona.

Poziom odzysku energi

Strata energii wydalanej przez komin ze spalania lub innego procesu wydzielającego energię, zwykle wynosi 18–20 %. Przy zastosowaniu technologii odzysku ciepła exodraft aż 80 % z tego ciepła możemy odzyskać i wykorzystać do podgrzania wody użytkowej, zawrócić do produkcji lub sprzedać do sieci ciepłowniczej. W ogólnym rozrachunku, w wyniku odzysku ciepła, możemy zmniejszyć koszty zużywanego paliwa o 12–16 % przy jednoczesnej redukcji emisji CO2. Skuteczne wykorzystanie odzyskanej energii w połączeniu z konkurencyjną ceną oznacza, że inwestycje w system odzysku ciepła (heat recovery) mają 2–3 letni okres zwrotu.

Szczegółowe obliczenia dla twojej firmy

Przy zastosowaniu naszego oprogramowania symulacyjnego exodraft OptiCalc HR™, możemy przygotować szczegółową kalkulację ilości energii jaką Twoja fi rma zaoszczędzi jeśli zastosuje system odzysku ciepła exodraft. Program symulacyjny exodraft OptiCalc HR™ dostarcza również informacji o poziomie redukcji emisji CO2 w wyniku zastosowania systemu.

1) Safe 80 jednostka odzysku ciepła
2) Urządzenie generujące ciepło np. kocioł, piec, suszarnia, silnik
3) Wyciąg kominowy exodraft zapewnia optymalny ciąg kominowy i perfekcyjny rezultat produkcji
4) Bufor do przechowywania gorącej wody do późniejszego użytku
5) Pompa cyrkulacyjna
6) Zawór trójdrożny zapewnia właściwą temperaturę wody
7) Zintegrowany bypass
8) Kompaktowa jednostka odzysku ciepła
 

Skąd można odzyskać energię?

Gdzie można wykorzystać odzyskaną energię?

      More info and case studies is on https://www.exodraft-heatrecovery.com/